پيام مديرعامل

در ابتدا از این فرصت استفاده کرده و از تمام مشتریان، کارکنان و شرکایمان برای اینکه سال 1392 را برای شرکت بارش جاوید به عنوان یک گروه تبدیل به سالی موفق کردند، تشکر می‌کنم.
در بارش جاوید ما موفقیت و تداوم حضورمان را مرهون چندین اصل کلیدی می‌دانیم که ما را از دیگران متمایز می‌کند. در وهله نخست بارش جاوید با در پیش گرفتن یک رویه پایدار و ...


مهندس حسین اهری،
مدیرعامل