شرکت بارش جاوید

تولیدکننده:

         ●  نخ‌های ایرکاور
         ●  نخ‌های اسپاندکس
         ●  نخ‌های فانتزی
         ●  نخ‌های کروشت
         ●  کیسه‌های پروپیلن